רוצה לחיות בארה"ב? הרשמה מוקדמת עד 31/07

תקנון האתר

תקנון תנאי שימוש באתר www.MasterVisa.co.il

 1. כללי
  • אתר MasterVisa.co.il (להלן "האתר") הינו בבעלות מאסטר ויזה בע"מ (להלן "החברה") ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי המציע למשתמשים בו מידע רב אודות השירותים אותם החברה מספקת ומציעה (להלן "המשתמש/ים" "ו/או לקוח/ות" ואו "הגולשים"). באתר כתובים מאמרים בנוגע לשירותים שונים אותם מציעה החברה וכן הסבר אודות תהליכים שונים מול שגרירות ארה"ב בישראל ו/או שגרירויות שונות בעולם.  וכן, מציע האתר מידע רב על תחום האשרות, העברת אזרחויות וכן מפרט על השתתפות בהגרלת הגרין קארד, ויזת משקיע לארה"ב, ויזת תייר לארה"ב, אישור כניסה לארה"ב עם דרכון אירופאי, אישור כניסה לקנדה, חידוש דרכון אמריקאי, הוצאת מספר SSN אמריקאי ועוד.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או השארת פנייה לחזרה על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 2. מאסטר ויזה אינה קשורה ואינה מייצגת את שגרירות ארה"ב ו/או ממשלת ארה"ב ואינה פועלת מטעמם בכל עניין שהוא, ובתוך כך גם לא בקשר עם הזכאות לקבלת ויזה (אשרה) לארה"ב – ויזת תייר מסוג B1/B2 אשר אינה מתירה לעבוד או ללמוד בארה"ב. מידע נוסף בנוגע לתנאי הויזה והשירותים אותם מציעה מאסטר ויזה – ניתן למצוא באתר israel.usembassy.gov/visas. מאסטר ויזה פועלת באופן עצמאי ומסייעת בלבד ללקוחותיה בתהליך הבקשה להוצאת ו/או הנפקת הויזה,  לרבות אספקת שירותי ערך מוסף בלבד כגון ייעוץ והכוונה במילוי טפסים ע"י הלקוח, תרגומם מעברית לאנגלית, ומילויים באנגלית בהתאם לנוסח שבאתר האינטרנט של שגרירות ארה"ב, תיאום מועד לריאיון ללקוח בשגרירות ארה"ב, ככל שנדרש, ו/או אספקת הנחייה ללקוח לגבי משלוח הטפסים לשגרירות ארה"ב,  וכן מתן הדרכה (טלפונית) ללקוח לקראת ראיון הלקוח  בשגרירות  ארה"ב ו/או מי מטעמם  – וכל זאת תמורת תשלום שכר טרחה.  מאסטר ויזה משמשת כגורם עזר צד שלישי בלבד לשם סיוע ללקוחותיה בתהליך בקשת הויזה כאמור, והלקוח מודע לכך כי עומדת לו גם האפשרות לביצוע התהליך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, וללא שירותי מאסטר ויזה, המפורטים במסמך זה.
 • נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 • תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או פנייה לחברה על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
 • לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות השירות באתר, יש לפנות טלפונית ל03-9400490 או לחילופין בדוא"ל [email protected]
 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
  • ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:
   • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
   • שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. אחריות
  • החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 1. הזכאים להשתמש באמצעות האתר
  • הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים הבאים:
   • שימוש כללי באתר יותר לכל משתמש באשר הוא.
   • אולם, לשיקול דעת החברה, ייתכן ויהיו שימושים ופעולות אותן יוכל לבצע או להשתמש רק משתמש אשר הזדהה באופן מלא בהתאם לטופס ההרשמה. במקרה שכזה, תהיה אסורה הרשמה לאתר ו/או התחזות לאדם או לתאגיד במהלך השימוש באתר, ומובהר כי הדבר מהווה הפרה חמורה של תקנון האתר.
   • שימוש בפורומים, ככל ויהיו, יתאפשר רק אם ברשות המשתמש תא דואר אלקטרוני תקין, והוא מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההרשמה, לרבות ומבלי לגרוע, שם פרטי ומשפחה/שם תאגיד, כתובת תא הדואר האלקטרוני וכתובת מקום המגורים, מספר זיהוי/רישום, ומספרי טלפון.
 • למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר החברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש והתקנון.
 • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד [אלא אם ניתן אישור מיוחד על כך בשירות שהוזמן.
  • מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 1. תוכן האתר ופרסומות
  • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
  • החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למידע המתפרסמים באתר, ואינה מהווה תחליף למידע המגיע משגרירות ארה"ב ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על תוכן, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הוצאת הויזה או כל אחד מהשירותים אותם רוצה לבצע בעצמו או יחד עם נציג מאסטר ויזה, והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
  • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני התוכן באתר או אופן שימוש בשירות או המלצה כיצד לבצע את ההליך באופן עצמאי, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון שגרירות ארה"ב, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי החברה, הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או לתקנון ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש והתקנון של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מאמרים, סרטונים, מענה לשאלות, טיפים ו/או תמונות ומידע על ויזות לארה"ב, כל מדינה אחרת ו/או השתתפות בהגרלת הגרין קארד ו/או הוצאת אזרחות אמריקאית ו/או אישור נסיעה לארה"ב ו/או אישור עבודה לאוסטרליה WH) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
  • החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל ויזה לארה"ב או אוסטרליה ו/או השתתפות בהגרלת הגרין קארד ו/או שירות ו/או מידע על עיוני בתחום הנדל"ן, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר להוצאת ויזה לארה"ב, וכל השירותים אותם מציעה החברה.
 2. Cookies
  • בשימושך באתר החברה, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע באמצעות cookies, sdk's, tags ,pixels, beacons וכלים דומים אחרים (להלן יחדיו "עוגיות"). השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולה השוטף והתקין של אתר האינטרנט, לשם אבטחת הנתונים בה והמידע אותו אתה מוסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהן. בנוסף, השימוש נעשה למען אימות פרטים, לשם שיפור חווית המשתמש שלך, ואף כדי להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך. כאמור, השימוש בעיקרו למטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.
  • עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט, אשר נוצרות לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את האתר, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב או במכשירך הנייד. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הפעלת האתר, משך השהייה בה, השימושים שנעשו בה, סוג המכשיר ממנו התחברת אליה, ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת באמצעי זהירות המקובלים כדי להבטיח שמירה על המידע שלך.
  • כאמור – ישנם סוגים שונים ומטרות שונות לשימוש בעוגיות –
   • עוגיות מסוג "הכרחיות בהחלט"

עוגיות מסוג זה הכרחיות לתפקוד המערכות שלנו על מנת לאפשר לך להשתמש בתכונותיהן העיקריות. ללא עוגיות אלו, לא תוכל להשתמש באתרנו כשורה. עוגיות אלו מופקדות על ידי החברה רק לצרכי תפקוד אתר החברה.

 • עוגיות מנתחות

עוגיות אלו מספקות לנו מידע על השימוש והביצועים באתרנו ומסייעות לנו לשפר אותם (לדוגמא, הפונקציות במערכות בהן אתה משתמש, מדידת תדירות השימוש וכדומה). רוב עוגיות אלו הן עוגיות של החברה.

 • עוגיות פרסום

השימוש בעוגיות אלו הינו לצורך הצגת פרסומות אשר מותאמות לך אישית, ושליחת מידע המתאים עבורך במהלך השימוש במערכות ובאתרים שונים. השימוש בהן נעשה בעיקר לצורך הגבלת מספר הפעמים שתיחשף לאותה פרסומת ולצורך מדידת אפקטיביות קמפיינים פרסומיים.

חסימת עוגיות פרסום אלו אינה משפיעה על השימוש באתר. עם זאת, חסימתן לא תמנע הופעת פרסומות בפלטפורמות שלנו בפרט או בכלל.

חסימת עוגיות פרסום רק תוביל לכך שהפרסומות שיוצגו בפינך לא יהיו מותאמות לתחומי העניין שלך או העדפותיך. בעקרון, עוגיות אלו הינן עוגיות צדדים שלישיים ותלויים בעיקר בחברה הפרסום – למשל עוגיות של חברת Google, כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics או Firebase, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

 1. הגבלת אחריות
  • החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available'). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסד טיסה, עלויות נסיעה, מלונות , השכרת רכב וכל מה שיוצא, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
   • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש והתקנון.
 2. ציות לתנאים ושיפוי
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
  • כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
  • החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות
  • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למידע המופיע באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 1. סמכות שיפוט וברירת דין
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 1. שונות
  • תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 2. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תנאים אלה, או הקשורים לזכויות וחובות הלקוח ומאסטר ויזה בקשר עם שירותי מאסטר ויזה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 3. חובת מבקש מידע לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981: הלקוח מאשר כי ידוע לו שמסירת מידע על ידו למאסטר ויזה תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית בלבד ולא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע. המטרה לשמה המידע נמסר הינה לצורך מילוי טפסי הויזה, לצורך השלמת תהליך הוצאת ויזה לארה"ב. מידע זה יתורגם לאנגלית ויימסר לאתרים אמריקאים רשמים הנוגעים להוצאת הויזה  (כל אתר רשמי של שגרירות ארה"ב או מערכות מטעמה) והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא לעניין תרגום לא נכון ו/או פסול ו/או מטעה.
 4. במעמד השארת פנייה באתר, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת והכתובה למאסטר ויזה לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שלו מבצעים ו/או הודעות (המהווים דבר פרסומת). המשתמש נותן את הסכמתו למאסטר ויזה לשלוח לו מסרוני SMS למספר הטלפון הנייד שלו בדבר מבצעים  ו/או הודעות שיווקיות. באם המשתמש מסרב לאמור בסעיף זה, עליו הודיע עליו על כך למאסטר ויזה  בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].
 5. במעמד השארת פנייה באתר, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת והכתובה למאסטר ויזה לחזור אליו ו/או ליצור עמו קשר, באמצעות שיחה ו/או בדרך אלקטרונית, הודעת טקסט, מייל וכו' בפנייה שיווקית או אחרת הקשורה עם השירות של מאסטר ויזה, גם אם שמו ו/או מספר הטלפון שלו מופיע במאגר להגבלת פניות שיווקיות שהוקם לפי חוק הגנת הצרכן (תיקון מספר 61).
 6. יצירת קשר
  • בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל החברה באמצעות השארת פנייה באתר או לחילופין בטלפון: 03-9400490 או בדוא"ל [email protected]

נשמח לענות על כל שאלה

אנחנו נעשה הכל עבורך!

השאר פרטייך כעך ונציג יצור עמך קשר עם כל הפרטים בהקדם!